SỔ HỒNG 2017

- Quyết định của UBND Tp.HCM về diện tích đất tối thiểu để được tách thửa của các quận, huyện tại đây.

- Sổ riêng các nền diện tích 80m2 trở lên, mới cấp ngày 04/07/2017:

- Sổ hồng riêng của các nền diện tích nhỏ dưới 80m2 (đã xây nhà) mới cấp ngày 15/11/2017:


Sổ riêng DT nhỏ cấp 15/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_15.11.17.jpg


Sổ riêng DT nhỏ
cấp 25/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/05_GCN_25.09.2017_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 22/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_25.09.2017_1.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6GCN_01_23.08.2017.jpg


Sổ riêng 53,5m2 cấp 09/06/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-53,6m2-cap-ngay-09.06.17.jpg

Sổ riêng 56,5m2 cấp 27/04/2017

Sổ riêng 58,7m2 cấp 27/04/2017

Sổ riêng 51m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-51m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 59,1m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59,1m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 57,2m2 cấp 13/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-57,2m2-cap-ngay-13.03.17.jpg

Sổ riêng 56m2 cấp 16/01/2017

Sổ riêng 55m2 cấp 07/09/2016
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/55,7m2_Up.jpg

Sổ riêng 50m2 cấp 29/08/2016
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-rieng-50m_Up.jpg
 
Sổ riêng 50m2 cấp 26/08/2016
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-rieng-52m2_Up.jpg

Sổ hồng riêng nền 53m2

https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-hong-rieng_53,2m2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 15/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_15.11.17_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 25/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/05_GCN_25.09.2017_1.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 22/09/2017

https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_25.09.2017_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/06_GCN_23.08.2017.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6GCN_02_23.08.2017.jpg


Sổ riêng 52,8m2 cấp 09/06/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-52.8m2-cap-ngay-09.06.17.jpg

Sổ riêng 59m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59,2m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 58,8m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-58,9m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 57,4m2 cấp 13/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-57,4m2-cap-ngay-13.03.17.jpg

Sổ riêng 59m2 cấp 16/01/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59m2-cap-ngay-16.01.17.jpg

Sổ riêng 57m2 cấp 07/09/2016
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/57,2m2_up.jpg

Sổ riêng 53m2 cấp 29/08/2016

https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-rieng-53m_Up.jpg

Sổ hồng riêng nền 56m2
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-hong-rieng_56,8m2.jpg

Sổ hồng riêng nền 79m2
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-hong-rieng_79,3m2.jpg



và còn rất nhiều sổ khác ...


Sổ riêng DT nhỏ cấp 15/11/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/08_GCN_15.11.2017_3.jpg


Sổ riêng DT nhỏ
cấp 22/09/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_25.09.2017_3.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/06_GCN_23.08.2017_2.jpg


Sổ riêng DT nhỏ cấp 23/08/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6GCN_03_23.08.2017.jpg


Sổ riêng 53,6m2 cấp 09/06/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-53.6m2-cap-ngay-09.06.17.jpg

Sổ riêng 59,4m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59,4m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 58,9m2 cấp 28/03/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-59m2-cap-ngay-28.03.17.jpg

Sổ riêng 62m2 cấp 16/01/2017
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-62m2-cap-ngay-16.01.17.jpg

Sổ riêng 58m2 cấp 07/09/2016
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/58,3m2_Up.jpg

Sổ riêng 77m2 cấp 07/09/2016
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/77,4m2_Up.jpg

Sổ riêng 50m2 cấp 23/08/2016
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-rieng-50m2-lo-C5.jpg

Sổ hồng riêng nền 58m2
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-hong-rieng_58,3m2.jpg

Sổ hồng riêng nền 59m2
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/So-hong-rieng_59,8m2.jpg

 - Hình ảnh Sổ hồng riêng của các nền đất có diện tích tối thiểu = 50m2 và nhỏ hơn < 80m2, có chiều rộng 4m trở lên đã được tách thửa sau khi khách hàng đã xây nhà (Chú ý: phải xây nhà rồi mới được tách thửa. Xây nhà tạm, nhà cấp 4, nhà lầu đúc, ... đều được):
                            Hình 1                           Hình 2                           Hình 3
 
                                                     
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6%20So%20duoi%2080m2%20co%20nha_khu%20A%20v%C3%A0%20C.jpg
                      
                    
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/6%20So%20duoi%2080m2%20co%20nha_Upload.jpg



- Sổ riêng các nền diện tích 80m2 trở lên, mới cấp ngày 04/07/2017:

                         
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/07_GCN_04.07.2017_Up.jpg

- Hình ảnh Sổ hồng riêng của các nền đất có diện tích 80m2 trở lên và chiều rộng 5m trở lên đã được tách thửa (không cần phải xây nhà):
                             Hình 1                                  Hình 2
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/4%20So%20tren%2080m2_Upload.jpg
https://sites.google.com/site/datnenquan12giare/cau-hoi-thuong-gap/9%20So%20tho%20cu%20100m2_Upload.jpg